ประวัติความเป็นมาจากบริบทการพัฒนาประเทศด้วยกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนอนุรักษ์พลังงาน และ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2558–2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564 ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบาย THAILAND 4.0

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยมียุทธศาสตร์ที่ 1 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศที่สำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายในการเป็นผู้นำการสร้าง การจัดการ สร้างเสริมสมรรถนะและแบ่งปันด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมสีเขียวที่ยั่งยืน นำไปสู่การออกแบบ “แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Smart City-Clean Energy)” พร้อมนำหลักเกณฑ์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะมาดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกดังกล่าว ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

- การพัฒนารูปแบบและโครงสร้างของเมืองที่สอดรับกับแนวคิดของเมืองอัจฉริยะ
- การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
- การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นจะต้องมีศูนย์บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Campus Management Center : CMC) ที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ ให้สามารถควบคุมระบบต่างๆ และตรวจสอบข้อผิดพลาด หรือ จุดรั่วไหลของทรัพยากร และดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานต่างๆ ภายในสำนักงานมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน การสัญจร และความปลอดภัย ซึ่งมีลักษณะกระจายการทำงานแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการร่วมกัน การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ จะก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกิดความคุ้มค่าและได้ประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาวต่อไป

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มช.
อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 ชั้น 2
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
50200

SCMC (ธุรการ) : 0-5394-1492

SCMC (ลงทะเบียนยานพาหนะ) : 0-5394-1494

ขส.มช. (รถไฟฟ้า) : 0-5394-4936

ขส.มช. (รถตู้-รถบัส) : 0-5394-4949

งานรักษาความปลอดภัย : 0-5394-1190-1

support@scmc.cmu.ac.th

จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.

SCMC : Smart Campus Management Center

ขส.มช. (@korsormorchor)