วิสัยทัศน์และพันธกิจ• บริหารจัดการระบบแบบรวมศูนย์ครอบคลุมในด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน การสัญจร ความปลอดภัยและมาตรการป้องกันในภาวะฉุกเฉินต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
 เป็นหน่วยงานในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
 เพื่อเป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการระบบแบบรวมศูนย์ครอบคลุมในด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน การสัญจร ความปลอดภัยและมาตรการป้องกันในภาวะฉุกเฉินต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
 ประสานงาน การรับเรื่องร้องเรียน ปัญหา ที่เกี่ยวกับการจราจร ความปลอดภัย ขนส่งมวลชน และพลังงาน จากส่วนงานและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มช.
อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 ชั้น 2
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
50200

SCMC (ธุรการ) : 0-5394-1492

SCMC (ลงทะเบียนยานพาหนะ) : 0-5394-1494

ขส.มช. (รถไฟฟ้า) : 0-5394-4936

ขส.มช. (รถตู้-รถบัส) : 0-5394-4949

งานรักษาความปลอดภัย : 0-5394-1190-1

support@scmc.cmu.ac.th

จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.

SCMC : Smart Campus Management Center

ขส.มช. (@korsormorchor)