ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาย รังสิยากูล

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ

รองผู้อำนวยการ

นายภิเษก อินใจ

หัวหน้ากลุ่มเฉพาะกิจ

นายจิรวัฒน์ ตียาคม

การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ

นายประทิน กาวี

การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ

นายบดินทร์ บ่อสุวรรณ

การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวอภิสรา คำนา

การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ

นายตะวัน อภิวงศ์

การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ

นายสันติพงษ์ คำพา

การบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง

นายนัฐพงค์ ไชยวงค์

การบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง

นายชัยวุฒ อะคะโรจน์

การบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง

นายจรุญ ผาสพ

การบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง

นายธนัดกิจ ศรีคำอ้าย

การบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง

นายนักรบ วรกาญจน์

การบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง

นายพิจิตร มหาวัน

การบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง

นายวัชรพันธุ์ ทนันไชย

การบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง

นายกิติศักดิ์ วรวัฒนสกุล

การบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง

นายพงศกร ภิญโญจิต

การบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง

นายเกียรติศักดิ์ จิตนิยม

การบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง

นายรัตนชัย ไทยใหม่

การบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง

นายพุฒิพงศ์ ปัญญาวงศ์

การบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง

นายพันธ์เศรษฐ์ วรวัฒนสกุล

การบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง

นายอานนท์ ปัญญาละ

การบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง

นายสงกรานต์ สวัสดี

การบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง

นายอนันตชัย จิตบาล

การบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง

นายถวิล ศรีวิชัย

การรักษาความปลอดภัยและจราจร

นายวรศักดิ์ ไชยนันท์

การรักษาความปลอดภัยและจราจร

นายยงยุทธ ปัญญาอุทัย

การรักษาความปลอดภัยและจราจร

นายปราโมทย์ เพ็ชรสุก

การรักษาความปลอดภัยและจราจร

นายมนู สิงห์โทราช

การรักษาความปลอดภัยและจราจร

นายอนันต์ วงษ์คำ

การรักษาความปลอดภัยและจราจร

นายประพาศ ปันอ้าย

การรักษาความปลอดภัยและจราจร

นายสำราญ รินคำ

การรักษาความปลอดภัยและจราจร

นายบุญเลิศ สันทราย

การรักษาความปลอดภัยและจราจร

นายไพฑูรย์ ทองริ้ว

การรักษาความปลอดภัยและจราจร

นายอุดม สุภาษี

การรักษาความปลอดภัยและจราจร

นายธำรงค์ นามคำ

การรักษาความปลอดภัยและจราจร

นายประพัต สมจันทร์

การรักษาความปลอดภัยและจราจร

นายศรีทองเติม คุณประดิษฐ์

การรักษาความปลอดภัยและจราจร

นายสายเพชร วงมูล

การรักษาความปลอดภัยและจราจร

นายสงกรานต์ จักษุตน

การรักษาความปลอดภัยและจราจร

นายเอนก กิจมี

การรักษาความปลอดภัยและจราจร

นายศิริราชย์ โชติพิมล

การรักษาความปลอดภัยและจราจร

นายวุฒิไชย จาริมกวง

การรักษาความปลอดภัยและจราจร

นายกอชาญ มุ่งวิชา

การรักษาความปลอดภัยและจราจร

นายขวัญชัย ตันแจ้

การรักษาความปลอดภัยและจราจร

นายกรัณฑ์ นาคมอญ

การรักษาความปลอดภัยและจราจร

นายอาทิตย์ พุทธวงค์

การรักษาความปลอดภัยและจราจร

นายประภาส ช่วงชัย

การรักษาความปลอดภัยและจราจร

นายจักรพันธ์ จันทร์ตา

การรักษาความปลอดภัยและจราจร

นายวรพล ศิริโกมล

การรักษาความปลอดภัยและจราจร

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มช.
อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 ชั้น 2
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
50200

SCMC (ธุรการ) : 0-5394-1492

SCMC (ลงทะเบียนยานพาหนะ) : 0-5394-1494

ขส.มช. (รถไฟฟ้า) : 0-5394-4936

ขส.มช. (รถตู้-รถบัส) : 0-5394-4949

งานรักษาความปลอดภัย : 0-5394-1190-1

support@scmc.cmu.ac.th

จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.

SCMC : Smart Campus Management Center

ขส.มช. (@korsormorchor)